കാരുണ്യകേരള സന്ദേശയാത്ര സമാപനവും കാരുണ്യകുടുംബങ്ങളുടെ സംഗമവും മാർച്ച് 11 ന് പിഓസി. യിൽ വച്ച് ::Syro Malabar News Updates കാരുണ്യകേരള സന്ദേശയാത്ര സമാപനവും കാരുണ്യകുടുംബങ്ങളുടെ സംഗമവും മാർച്ച് 11 ന് പിഓസി. യിൽ വച്ച്
07-March,2017


Source: SMCIM

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church