ദളിത്‌ ക്രൈസ്തവരെ മുഖ്യധാരയിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം; മാർ മാത്യു അറക്കൽ ::Syro Malabar News Updates ദളിത്‌ ക്രൈസ്തവരെ മുഖ്യധാരയിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം; മാർ മാത്യു അറക്കൽ
06-December,2015

ദളിത്‌ ക്രൈസ്തവരെ മുഖ്യധാരയിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം; മാർ മാത്യു അറക്കൽ 


Source: SMCIM

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church