വിലസ്ഥിരത പാളി ; വിലയും കുറഞ്ഞു ; റബ്ബർ മേഘലയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു ; ഇൻഫാം::Syro Malabar News Updates വിലസ്ഥിരത പാളി ; വിലയും കുറഞ്ഞു ; റബ്ബർ മേഘലയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു ; ഇൻഫാം
17-September,2015

വിലയിടിവുമൂലം റബ്ബർ മേഘല തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊട്ടിയാഘോഷിച്ചു നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച വിലസ്ഥിരതാ പദ്ധതിയും കർഷകർക്കു ഗുണം ലഭിക്കാതെ അട്ടിമറിക്കപെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി "മൂന്നാർ മോഡൽ" സമരവുമായി കർഷകർ സഘടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കണ്ണു  തുറക്കില്ലെന്നു ഇൻഫാം 


Source: smcim

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church