കെസിബിസി സർക്കുലർ കൊറോണ വൈറസ്: ജാഗ്രത തുടരാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം::Syro Malabar News Updates കെസിബിസി സർക്കുലർ കൊറോണ വൈറസ്: ജാഗ്രത തുടരാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം
07-March,2020

കെസിബിസി സർക്കുലർ

കൊറോണ വൈറസ്: ജാഗ്രത തുടരാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം


Source: SM Media Commission

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church