ചർച്ച് ബില്ലിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ::Syro Malabar News Updates ചർച്ച് ബില്ലിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ
01-December,2019

ക്രൈസ്ത​വസ​ഭ​ക​ളു​ടെസ്വ​ത്തു​വ​ക​ക​ളുംസ​ന്പ​ത്തുംകൈ​കാ​ര്യംചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നുച​ർ​ച്ച്ആ​ക്ട്വേ​ണംഎ​ന്നവാ​ദംപ​ലകോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നുംഉ​യ​രു​ന്നസ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യുംഅ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യുംചെ​യ്യേ​ണ്ടഒ​രുകാ​ര്യംഎ​ന്നമ​ട്ടി​ലാ​ണ്പ​ലകേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളുംമാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളുംഇ​തി​നെഅ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തുംമ​റ്റുസ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യഒ​രുനി​യ​മംക്രൈ​സ്ത​വ​സ​ഭ​ക​ൾ​ക്ക്ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നുവി​വി​ധസ​ഭ​ക​ൾപ​റ​യു​ന്നു. ഈ​നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണംദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നുപ​ല​രുംസ​ന്യാ​യംസം​ശ​യി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്യു​ന്നു.
ക്രൈ​സ്ത​വ​സ​ഭ​കളുടെസ്വ​ത്തുംസ​ന്പ​ത്തുംയാ​തൊ​രുനി​യ​മ​മോച​ട്ട​മോഇ​ല്ലാ​തെചി​ല​ർതോ​ന്ന്യാ​സംകൈ​കാ​ര്യംചെ​യ്യു​ന്നുഎ​ന്നമ​ട്ടി​ലു​ള്ളപ്ര​ചാ​ര​ണ​വുംഇ​തോ​ടൊ​പ്പംന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യോസം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യോനി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുംവ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കുംവ​ഴ​ങ്ങാ​തെപ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണുനി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തെഎ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നുംചി​ല​ർപ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യംപ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്പോ​ൾപ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾഅ​ബ​ദ്ധ​ധാ​ര​ണ​ക​ൾവ​ച്ചു​ള്ള​വ​യാ​ണെ​ന്നുകാ​ണാം.
എ​ന്താ​ണ്ച​ർ​ച്ച്ആ​ക്ട്?
കേ​ര​ള​ത്തി​ലെവി​വി​ധസ​ഭ​ക​ളു​ടെ​യുംക്രി​സ്തീ​യസ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യുംവ​സ്തു​വ​ക​ക​ളു​ടെഭ​ര​ണ​ത്തി​നുംന​ട​ത്തി​പ്പി​നു​മാ​യിഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റ്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​വാ​ൻഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നനി​യ​മ​മാ​ണ്ച​ർ​ച്ച്ആ​ക്ട്എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട്മ​ന​സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റി​ന്‍റെകാ​ല​ത്ത്ര​ണ്ടു​പ്രാ​വ​ശ്യംഇ​തി​നു​ള്ളശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾന​ട​ന്നു. 2009-ൽ​ജ​സ്റ്റീസ്വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്്ണ​യ്യ​ർചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി​രു​ന്നനി​യ​മ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണക​മ്മീ​ഷ​നാ​ണ്ആ​ദ്യംച​ർ​ച്ച്ആ​ക്ട്ബി​ൽത​യാ​റാ​ക്കിഅ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ’ച​ർ​ച്ച്പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടീ​സ്ആ​ൻ​ഡ്ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ്ട്ര​സ്റ്റ്ബി​ൽ2009’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നുആ​ബി​ല്ലി​ന്‍റെപേ​ര്. 2019-ൽ​ജ​സ്റ്റീ​സ്കെ.​ടി. തോ​മ​സ്ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യനി​യ​മ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണക​മ്മീ​ഷ​ൻഈ​ബി​ൽവീ​ണ്ടു​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾഅ​തു"ച​ർ​ച്ച്പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടീ​സ്ആ​ൻ​ഡ്ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ്ബി​ൽ2019’ എ​ന്നാ​ക്കിമാ​റ്റി. എ​ന്നാ​ൽ2019ലെ​ബി​ൽഒ​രുഅ​സ്ഥി​കൂ​ടംമാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെവി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നനി​യ​മം​വ​ഴിഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​വാ​ൻഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്2009ലെ​ബി​ൽത​ന്നെ​യാ​ണ്.
വി​വി​ധസ​ഭ​ക​ളു​ടെവ്യാ​പ​ക​മാ​യഎ​തി​ർ​പ്പി​നെതു​ട​ർ​ന്നുര​ണ്ട്ബി​ല്ലു​ക​ളുംന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ളതു​ട​ർന​ട​പ​ടി​ക​ൾഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.
ഇ​പ്പോ​ൾ2009ലെ​ബി​ല്ലി​നു​വേ​ണ്ടിമു​റ​വി​ളി​കൂ​ട്ടു​ന്ന​വ​രു​ടെഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾഉൗ​ഹി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളു. ജ​ന​ങ്ങ​ളെഇ​ള​ക്കു​ന്ന​തുസ​ഭ​യി​ൽസ്വ​ത്ത്കൈ​കാ​ര്യംചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യിബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്ധാ​രാ​ളംപ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നുവ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ്. ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റി​നോ​ട്ഇ​ട​പെ​ട്ട്ഉ​ചി​ത​മാ​യ​തുചെ​യ്യാ​ൻകോ​ട​തിആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽആ​രെ​യുംപി​ണ​ക്കാ​തെഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തുന​ട​ത്താംഎ​ന്ന്ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾവി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കാം. ചിലസഭാവിഭാഗങ്ങളെയുംഇ​ത​രസ​ഭ​ക​ളി​ലെചി​ല"വി​മ​ത’ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യു​മാ​ണ്ഈ​ച​തു​രം​ഗ​ക്ക​ളി​ക്ക്ഇ​വ​ർക​രു​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്എ​ന്നു​മാ​ത്രം.
എ​ന്താ​ണ്2009ലെച​ർ​ച്ച്ബി​ൽ?
സ​ഭഏ​ക​മാ​ണ്എ​ന്ന​തുക​ത്തോ​ലി​ക്കാസ​ഭ​യു​ടെഅ​ടി​സ്ഥാ​നസ്വ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽഒ​ന്നാ​ണ്. ഏ​ക​ത്തെത്രി​ത്വ​മാ​ക്കു​ന്നപ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്ജ​സ്റ്റീസ്വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രു​ടെബു​ദ്ധി​യി​ലു​ദി​ച്ചച​ർ​ച്ച്്ബി​ൽ. എ​ന്നു​വ​ച്ചാ​ൽമൂ​ന്നുട്ര​സ്റ്റു​ക​ളാ​ക്കിസ​ഭ​യെര​ജി​സ്റ്റ​ർചെ​യ്യി​ച്ചുഛി​ന്ന​ഭി​ന്ന​മാ​ക്കു​കഎന്ന​ത​ന്ത്രം. ചെ​റി​യഡി​നോ​മി​നേ​ഷ​നു​ക​ളെ​യുംസ​ഭാ​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യുംബി​ല്ലി​ൽഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലുംബി​ൽപ്ര​ധാ​ന​മാ​യുംല​ക്ഷ്യം​വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തുസ​ഭ, രൂ​പ​ത, ഇ​ട​വ​കഎ​ന്നി​ങ്ങ​നെവ്യ​ക്ത​മാ​യഘ​ട​ന​ക​ളു​ള്ളഎ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​ൽസ​ഭ​ക​ളെ(മെ​ത്രാന്മാ​രു​ടെഅ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൻകീ​ഴി​ലു​ള്ള​ത്)​യാ​ണ്എന്ന​തി​ൽസം​ശ​യം​വേ​ണ്ട. ബി​ല്ലി​ന്‍റെല​ക്ഷ്യംഭൗ​തി​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യന​ട​ത്തി​പ്പുംപ​ണ​മി​ട​പാ​ടി​ന്‍റെസു​താ​ര്യ​ത​യു​മാ​ണെ​ന്നുപ​റ​യു​ന്ന​ത്ഒ​രുമ​റ​യാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ഥല​ക്ഷ്യംസ​ഭ​ക​ളു​ടെവ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​തഘ​ട​ന​യെത​ക​ർ​ക്കു​കഎ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്.
ഒ​രുസ​ഭ,
മൂ​ന്നുട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾ
സ​ഭ​യെമൂ​ന്നുട്ര​സ്റ്റു​ക​ളാ​യിതി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്? ഒ​ന്നാ​മ​താ​യിസ​ഭ​യെഇ​ട​വ​ക​ത​ലം, രൂ​പ​താ​ത​ലം, സ​ഭാ​ത​ലംഎ​ന്നി​ങ്ങ​നെമൂ​ന്നാ​യിതി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തുപ​ലവ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​തസ​ഭ​ക​ളി​ലുംപ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ​സ​ഭ​യി​ൽ, ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ളഘ​ട​ന​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ട​വ​ക​ത​ലംസ​ഭ​യു​ടെഅ​ടി​സ്ഥാ​നയൂ​ണി​റ്റാ​ണ്. രൂ​പ​താ​ത​ല​ത്തെസ്റ്റേ​റ്റ്ഡി​സ്ട്രി​ക്ട്അ​ഥ​വാജി​ല്ലാ​ത​ല​മെ​ന്നുംവി​ളി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രുസം​സ്ഥാ​ന​ത്തെപ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്/​മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ജി​ല്ല, സം​സ്ഥാ​നംഎ​ന്നീത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽതി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യെ​ന്ന്തോ​ന്നാ​മെ​ങ്കി​ലുംസം​സ്ഥാ​നഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കുംജി​ല്ലാഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ളഅ​ധി​കാ​രംരൂ​പ​ത​യി​ലെ​യുംസ​ഭ​യി​ലെ​യുംഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കുല​ഭി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. കാ​ര​ണംഓ​രോഇ​ട​വ​ക​യുംഓ​രോസ്വ​ത​ന്ത്രട്ര​സ്റ്റ്ആ​യിര​ജി​സ്റ്റ​ർചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്ബി​ല്ലി​ലെ5-ാംവ​കു​പ്പി​ലെനി​ർ​ദേ​ശം. പി​ന്നെട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെഭ​ര​ണംന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്ട്ര​സ്റ്റ്അ​സം​ബ്ലി​യുംഅ​സം​ബ്ലിതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്നക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ട​വ​ക​യി​ലെഅം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യപ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യഎ​ല്ലാ​വ​രുംഇ​തി​ലെഅം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.ഇ​ട​വ​കട്ര​സ്റ്റ്അ​സം​ബ്ലി​യാ​ണ്രൂ​പ​താട്ര​സ്റ്റ്അ​സം​ബ്ലി​യി​ലേ​ക്കുംസ്റ്റേ​റ്റ്ട്ര​സ്റ്റ്അ​സം​ബ്ലി​യി​ലേ​ക്കുംഅം​ഗ​ങ്ങ​ളെതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത​ത്അ​സം​ബ്ലി​ക​ൾബി​ല്ലി​ൽപ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​പ്ര​കാ​രംട്ര​സ്റ്റ്ക​മ്മി​റ്റിഅം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യുംമാ​നേ​ജിം​ഗ്ട്ര​സ്റ്റി​യെ​യുംതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഈ​ട്ര​സ്റ്റ്ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്കുംഓ​രോട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെ​യുംഭ​ര​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല.
ട്ര​സ്റ്റ്രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽമൂ​ന്നുട്ര​സ്റ്റു​ക​ളുംത​മ്മി​ൽഎ​ന്തെ​ങ്കി​ലുംബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന്നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ല. ട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും. എ​ങ്കി​ലുംമൂ​ന്നുട്ര​സ്റ്റ്ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളുംചേ​ർ​ന്നു​ള്ളഒ​രുബോ​ർ​ഡ്ഓ​ഫ്ട്ര​സ്റ്റീ​സ്ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്ബി​ല്ലി​ൽസൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്(വ​കു​പ്പ്11). വി​കാ​രി, രൂ​പ​താമെ​ത്രാ​ൻ, സ​ഭാ​ത​ല​വ​ൻഎ​ന്നി​വ​ർഅ​ത​ത്ട്ര​സ്റ്റ്അ​സം​ബ്ലി​ക​ളു​ടെ​യുംക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യുംഅ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻആ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​സ്തു​തഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വംനി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്അ​വ​ർവി​സ​മ്മ​തി​ച്ചാ​ൽഅ​സം​ബ്ലി​ക​ളു​ടെ​യുംക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യുംഅ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നംഅ​ത​ത്ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലെമാ​നേ​ജിം​ഗ്ട്ര​സ്റ്റി​ക്ക്ആ​യി​രി​ക്കും. അ​വ​രുംവി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നസാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽഅ​സം​ബ്ലി​യി​ലു​ള്ള​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്ഒ​രാ​ളെതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്ഓ​രോസെ​ഷ​നുംഅ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​കാ​ൻനി​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.
ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽമൂ​ന്നുവ്യ​ത്യ​സ്തട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾരൂ​പീ​ക​രി​ച്ച്ട്ര​സ്റ്റ്അം​ഗ​ങ്ങ​ൾതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്നക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലൂ​ടെട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെഭ​ര​ണംന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​കഎ​ന്നാ​ണ്ച​ർ​ച്ച്ബി​ൽവി​ഭാ​വ​നംചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.
സ​ഭഒ​രുചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾട്ര​സ്റ്റ്ആ​ണോ?
വ​സ്തു​വി​ന്‍റെഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യോ​ട്കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നഒ​രുബാ​ധ്യ​ത/​ചു​മ​ത​ലഎ​ന്ന്ട്ര​സ്റ്റി​നെനി​ർ​വ​ചി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽസ​ഭ​യെഒ​രുട്ര​സ്റ്റ്മാ​ത്ര​മാ​ക്കിചു​രു​ക്കാ​ൻപ​റ്റു​മോ? വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെഒ​രുസ​മൂ​ഹംഎ​ന്നുസ​ഭ​യെനി​ർ​വ​ചി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽവി​വി​ധജീ​വി​താ​ന്ത​സു​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ണ്ട്. ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കുംഅ​വ​ര​വ​രു​ടേ​താ​യചു​മ​ത​ല​ക​ളുംദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. സ​ക​ലമ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യുംര​ക്ഷഎ​ന്നആ​ത്മീ​യ​മാ​യഒ​രുല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്സ​ഭ​യ്ക്കു​ള്ള​ത്. ഉ​പ​വി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വുംപ്രേ​ഷി​ത​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മെ​ല്ലാംസ​ഭ​യു​ടെദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെഭാ​ഗ​മാ​ണ്. വ​സ്തു​വ​ക​ക​ളെമാ​ത്രംവേ​ർ​തി​രി​ച്ച്സ​ഭ​യെഒ​രുട്ര​സ്റ്റ്ആ​യിര​ജി​സ്റ്റ​ർചെ​യ്യു​ന്നുഎ​ന്നുപ​റ​യു​ന്പോ​ൾസ​ഭ​യു​ടെസാ​ന്പ​ത്തി​ക​വ​ശംമാ​ത്ര​മാ​ണ്പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ദൈ​വ​ശ​ാസ്​ത്ര​പ​ര​വുംസാ​മൂ​ഹി​ക​വുംആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​യത​ല​ങ്ങ​ളെതീ​ർ​ത്തുംഅ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്ധ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യോഭൗ​തി​ക​സ്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യോമാ​ത്രംത​ല​ത്തി​ൽസ​ഭ​യെനി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​നുംവി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നുംഇ​ത്ഇ​ട​യാ​ക്കും. ട്ര​സ്റ്റ്നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചുമാ​ത്രംപ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നഒ​രുസ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷംസ​ഭ​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. കാ​ന​ൻനി​യ​മം, സ​ഭാനേ​തൃ​ത്വം, വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെക​ട​മ​ക​ൾ, അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾഎ​ന്നി​വഅ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽസ​ഭ​യു​ടെപാ​ര​ന്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾഎ​ന്നി​വഅ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​വു​ക​യുംവി​ശ്വാ​സ​ക്ഷ​യംസം​ഭ​വി​ച്ച്സ​ഭ​ത​ന്നെഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യുംചെ​യ്യു​ന്നഅ​വ​സ്ഥാ​വി​ശേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​കും. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ലമൂ​ന്നുത​ല​ത്തി​ലു​ള്ളട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കുംട്ര​സ്റ്റ്നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുവി​ധേ​യ​മാ​യിസ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യിപ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽഇ​ട​വ​ക-​രൂ​പ​ത-​സ​ഭഎ​ന്നി​ങ്ങ​നെവ്യ​ത്യ​സ്തസ്വ​ത്വ​ങ്ങ​ളാ​യിസ​ഭനി​ല​കൊ​ള്ളു​ക​യുംസ​ഭ​യു​ടെആ​ന്ത​രി​ക​ഘ​ട​നന​ശി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്യും.
സ​ഭ​യ്ക്ക്എ​ന്തി​ന്സ്വ​ത്ത്
ദൈ​വാ​രാ​ധ​ന, പ്രേ​ഷി​ത​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, വൈ​ദി​ക​രു​ടെസം​ര​ക്ഷ​ണംതു​ട​ങ്ങി​യകാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​ട്ടാ​ണ്ഭൗ​തി​ക​സ്വ​ത്ത്ആ​വ​ശ്യ​മാ​യിവ​രു​ന്ന​ത്. ദൈ​വാ​രാ​ധ​നഎ​ന്നുപ​റ​യു​ന്പോ​ൾആ​രാ​ധ​നാ​സ്ഥ​ലംആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെനി​ർ​മി​തി​ക്കാ​ണ്പ​ണംകൂ​ടു​ത​ൽആ​വ​ശ്യ​മാ​യിവ​രു​ന്ന​ത്. ഒ​പ്പംദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെന​ട​ത്തി​പ്പ്, ദേ​വാ​ല​യശു​ശ്രൂ​ഷി​ക്കും(ക​പ്യാ​ർ) മ​റ്റുജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കുംന​ല്കു​ന്നവേ​ത​നം, വൈ​ദി​ക​ർ​ക്കു​ള്ളഅ​ല​വ​ൻ​സ്, ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലെക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളചെ​ല​വു​ക​ൾഎ​ന്നി​വ​യ്ക്കെ​ല്ലാംപ​ണംആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ട്. ദേ​വാ​ല​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പംസെ​മി​ത്തേ​രി, വൈ​ദി​ക​മ​ന്ദി​രം, വി​ശ്വാ​സപ​രി​ശീ​ല​ന​കേ​ന്ദ്രംതു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യുംആ​വ​ശ്യ​മാ​യിവ​രും. അ​തോ​ടൊ​പ്പംപ്രേ​ഷി​ത​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യപ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾതു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യ്ക്കുംആ​വ​ശ്യ​മാ​യപ​ണംക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഈ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നഉ​റ​പ്പു​ന​ല്കു​ന്നഅ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്സ്വ​ത്ത്ആ​ർ​ജി​ക്കു​ന്ന​തി​നുംഅ​തി​ന്‍റെഭ​ര​ണംനി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ളനി​യ​മ​ങ്ങ​ളുംസ​ഭ​യി​ലു​ണ്ട്. അ​ത​തുസ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെസി​വി​ൽനി​യ​മ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ചു​വേ​ണംസ്വ​ത്ത്കൈ​കാ​ര്യംചെ​യ്യു​വാ​ൻഎ​ന്ന്സ​ഭാ​നി​യ​മ​ത്തി​ൽപ്ര​ത്യേ​കംനി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

(തുടരും)
ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് തെ​ക്കേ​ക്ക​ര
(കാ​ന​ൻ-സിവിൽനിയമങ്ങളിൽ​വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യലേ​ഖ​ക​ൻകോ​ട്ട​യംവ​ട​വാ​തൂ​ർപൗ​ര​സ്ത്യ​വി​ദ്യാ​പീ​ഠ​ത്തി​ൽപ്ര​ഫ​സ​റാ​ണ്.)


Source: Deepika

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church