Parish

Place Parish Name State Dioces Parish Type
Captianganj sachidanand Sevashram Uttar Pradesh Gorakhpur Eparchy
Dharampur St. Antony's Church Uttar Pradesh Gorakhpur Eparchy
Gorakhpur St.Joseph's Cathedral Uttar Pradesh Gorakhpur Eparchy
Nautanwa Christ the King Church Uttar Pradesh Gorakhpur Eparchy
Padribazar Mount Carmel Church Uttar Pradesh Gorakhpur Eparchy

Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church