Daily Readings for Sunday May 27,2018

Reading 1, ജോയേൽ 2: 18-26 : കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം

അപ്പോള്‍, കര്‍ത്താവ് തന്‍െറ ദേശത്തെപ്രതി അസഹിഷ്ണുവാ കുകയും തന്‍െറ ജനത്തോടു കാരു ണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. കര്‍ത്താവ് തന്‍െറ ജനത്തിന് ഉത്തര മരുളി: ഇതാ, ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും തരുന്നു; നിങ്ങള്‍ സംതൃപ്തരാകും. ജനതകളുടെ ഇടയില്‍ ഇനി നിങ്ങളെ ഞാന്‍ പരിഹാസപാത്ര മാക്കുകയില്ല. വടക്കുനിന്നുള്ള ശത്രുവിനെ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കും. വരണ്ടു വിജനമായ ദേശത്തേക്ക് അവനെ ഞാന്‍ തുരത്തും. അവന്‍െറ സൈന്യത്തിന്‍െറ മുന്‍നിരയെ കിഴക്കന്‍കടലിലും പിന്‍നിരയെ പടിഞ്ഞാറന്‍കടലിലും ആഴ്ത്തും. തന്‍െറ ഗര്‍വുനിറഞ്ഞ ചെയ്തികള്‍ നിമിത്തം അവന്‍ ദുര്‍ഗന്ധം വമിക്കും. ദേശമേ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ആഹ്ലാദിച്ചാനന്ദിക്കുക, കര്‍ത്താവു വന്‍കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വയലിലെ മൃഗങ്ങളേ, പേടിക്കേ ണ്ടാ, മേച്ചില്‍പുറങ്ങള്‍ പച്ചപിടിച്ചിരി ക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങള്‍ ഫലം ചൂടുന്നു. അത്തിമരവും മുന്തിരിവള്ളിയും ഫലങ്ങള്‍ സമൃദ്ധമായി നല്‍കുന്നു. സീയോന്‍മക്കളേ, ആനന്ദിക്കു വിന്‍; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവില്‍ സന്തോഷിക്കുവിന്‍. അവിടുന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കു യഥാകാലം ആവശ്യാനുസരണം ശരത്കാല വൃഷ്ടി നല്‍കും. പഴയതുപോലെ അവിടുന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കു ശരത്കാല വൃഷ്ടിയും വസന്തകാലവൃഷ്ടിയും സമൃദ്ധമായി പെയ്യിച്ചുതരും. മെതിക്കളങ്ങളില്‍ ധാന്യം നിറയും. ചക്കുകളില്‍ വീഞ്ഞും എണ്ണയും കവിഞ്ഞൊഴുകും. വിട്ടില്‍, വെട്ടു കിളി, പച്ചക്കുതിര, കമ്പിളിപ്പുഴു എന്നിങ്ങനെ ഞാന്‍ അയച്ച മഹാ സൈന്യങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ച സംവത്സര ങ്ങളിലെ വിളവുകള്‍ ഞാന്‍ തിരിച്ചു തരും. നിങ്ങള്‍ സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷിച്ചു സംതൃപ്തിയടയും; നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അദ്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തെ സ്തുതി ക്കുകയും ചെയ്യും; എന്‍െറ ജന ത്തിന് ഇനി ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കേ ണ്ടിവരുകയില്ല.


Reading 2, ശ്ലീഹ 4:8-22 : രക്ഷ മിശിഹാ വഴി മാത്രം

അപ്പോള്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവാല്‍ നിറഞ്ഞ് പത്രോസ് അവരോടു പറഞ്ഞു: ഭരണാധിപന്‍മാരേ, ശ്രേഷ്ഠന്മാരേ, രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനു ഞങ്ങള്‍ ചെയ്ത ഒരു സത് പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ്, എന്തി നാല്‍ ഇവന്‍ സുഖപ്പെട്ടു എന്നതിനെ ക്കുറിച്ചാണ്, ഞങ്ങള്‍ ഇന്നു വിചാ രണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കില്‍, നിങ്ങളെല്ലാവരും, ഇസ്രായേല്‍ജനം മുഴുവനും ഇതറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ: നിങ്ങള്‍ ക്രൂശിച്ചവനും മരിച്ചവരില്‍നിന്ന് ദൈവം  ഉയിര്‍പ്പിച്ചവനുമായ  നസറായനായ ഈശോമിശിഹായുടെ നാമത്തിലാണ്, അതില്‍ത്തന്നെയാണ് ഇവന്‍ ആരോഗ്യവാനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ നില്ക്കുന്നത്. പണിക്കാരായ നിങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞ, മൂലക്കല്ലായിത്തീര്‍ന്ന കല്ലാണ് ഇവന്‍. മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല; കാരണം, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ആകാശത്തിന്‍കീഴില്‍ മനു ഷ്യരുടെയിടയില്‍ നല്കപ്പെട്ട വേ റൊരു നാമവുമില്ല. പത്രോസി ന്‍റെയും യോഹന്നാന്‍റെയും ധൈര്യം കാണുകയും അവര്‍ നിരക്ഷരരായ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍, അവര്‍ അദ്ഭുതപ്പെടുകയും അവര്‍ ഈശോയോടൊപ്പം  ഉണ്ടായിരുന്നവരാണെന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും  ചെയ്തു. എന്നാല്‍, സുഖം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യന്‍ അവരോടൊത്തു നില് ക്കുന്നതു കണ്ടതിനാല്‍ എതിര്‍ത്തു പറയാന്‍ അവര്‍ക്ക് ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.  അതുകൊണ്ട്, സംഘത്തില്‍ നിന്നു പുറത്തുപോകാന്‍ അവരോടു കല്പിച്ചശേഷം അവര്‍ പരസ്പരം ആലോചിച്ചു: ഈ മനുഷ്യരോടു നാം എന്താണു ചെയ്യുക? ഇവര്‍വഴി ശ്രദ്ധേയമായ ഒരടയാളം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ജറുസലേം നിവാസികള്‍ക്കെല്ലാം വ്യക്തമാണ്. അതു നിഷേധിക്കാന്‍ നമുക്കു സാധ്യമല്ല. എന്നാല്‍, ഇതു ജനത്തിനിടയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രചരിക്കാതിരിക്കാന്‍, ഈ നാമത്തില്‍ ഇനി ഒരു മനുഷ്യനോടും സംസാരിക്കരുതെന്ന് നമുക്ക് അവരെ താക്കീതു ചെയ്യാം. അവര്‍ അവരെ വിളിച്ച് ഈശോയുടെ നാമത്തില്‍ ഒന്നും സംസാരിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ അരുതെന്നു കല്പിച്ചു. പത്രോസും യോഹന്നാനും അവരോടു മറുപടി പറഞ്ഞു: ദൈവത്തെക്കാളുപരി നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയില്‍ ന്യായമാണോ? നിങ്ങള്‍ വിധിക്കുവിന്‍. എന്തെന്നാല്‍, ഞങ്ങള്‍ കാണുകയും കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്തവയെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു സാധ്യമല്ല. അവരെ ശിക്ഷിക്കാന്‍  വഴിയൊന്നും കാണായ്കയാല്‍, ജനം നിമിത്തം, അവര്‍ അവരെ കൂടുതല്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിട്ടയച്ചു. എന്തെന്നാല്‍, സംഭവിച്ചതിനെപ്രതി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിരുന്നു. സൗഖ്യത്തിന്‍റെ ഈ അടയാളം സംഭവിച്ച മനുഷ്യന് നാല്പതി ലേറെ വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു.


Reading 3, 1 കോരി 6:1-11 : നിങ്ങൾ മിശിഹായിലും ആത്മാവിലും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

നിങ്ങളില്‍ ഒരുവന് അപരനുമായി തര്‍ക്കമുണ്ടെങ്കില്‍, വിശുദ്ധരുടെയല്ലാതെ നീതിരഹിതരുടെ മുമ്പില്‍ വിധിക്കപ്പെടാന്‍ നിങ്ങള്‍ തുനിയുന്നുവോ? വിശുദ്ധര്‍ ലോക ത്തെ ന്യായം വിധിക്കും എന്നു നി ങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലേ? നിങ്ങള്‍ ലോക ത്തെ വിധിക്കേണ്ടവരായിരിക്കേ, നിസ്സാരതര്‍ക്കങ്ങളില്‍ വിധിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ അയോഗ്യരാണോ? നമ്മള്‍ മാലാഖമാരെ വിധിക്കും എന്നറിയില്ലേ? എങ്കില്‍ അനുദിനകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാനുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അനുദിനകാര്യങ്ങളില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടെങ്കില്‍, സഭയില്‍ ഒരു മതിപ്പുമില്ലാത്തവരെ ന്യായാധിപന്മാരായി നിങ്ങള്‍ അവരോധിക്കുന്നുവോ!  നി ങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിതു പറയുന്നത്. സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിലെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ വേണ്ട ജ്ഞാനമുള്ള ഒരുവന്‍ പോ ലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ലേ? എ ന്നാല്‍, സഹോദരന്‍ സഹോദരനു മായി വ്യവഹരിക്കുന്നു; അതും അവിശ്വാസികളുടെ മുന്‍പില്‍! നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ പരസ്പരം വ്യവഹാരങ്ങളുണ്ടാകുന്നതുതന്നെ നിങ്ങളു ടെ പരാജയമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അന്യായം ക്ഷമിച്ചുകൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് വഞ്ചന സഹിച്ചുകൂടാ? മറി ച്ച്, നിങ്ങള്‍തന്നെ തെറ്റു ചെയ്യുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അതും സഹോദരരെ! അല്ലെങ്കില്‍, അധര്‍മികള്‍ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലേ? നിങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതെറ്റാതിരിക്കട്ടെ. അസന്മാര്‍ഗികളും വിഗ്രഹാരാധകരും വ്യഭിചാരികളും പുരുഷവേശ്യകളും സ്വവര്‍ഗഭോഗികളും കള്ളന്മാരും അത്യാഗ്രഹികളും മദ്യപരും പരദൂഷകരും കവര്‍ച്ചക്കാരും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. നിങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ അപ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിലും കര്‍ത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ നാമത്തിലും ദൈവ ത്തിന്‍റെ ആത്മാവിലും നിങ്ങള്‍ കഴുകപ്പെടുകയും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും നീതിമത്കരിക്കപ്പെടുകയും  ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 


Gospel, ലൂക്കാ 7:36-50 : പാപിനിയ്ക്ക് മോചനം

ഫരിസേയരില്‍ ഒരുവന്‍ തന്നോടൊത്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ അവനെ ക്ഷണിച്ചു. ഈശോ അവന്‍റെ വീട്ടില്‍ പ്രവേശിച്ച് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു. അപ്പോള്‍, ആ പട്ടണത്തിലെ പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഫരിസേയന്‍റെ വീട്ടില്‍, അവന്‍ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ്, ഒരു വെണ്‍കല്‍ഭരണി നിറയെ സുഗന്ധതൈലം കൊണ്ടുവന്ന്, അവന്‍റെ പിന്നില്‍ പാദത്തിനരികേ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നു. കണ്ണീരുകൊണ്ട് അവള്‍ അവന്‍റെ പാദങ്ങള്‍ നനയ്ക്കുകയും തലമുടികൊണ്ടു തുടയ്ക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും സുഗന്ധതൈലം പൂശുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇതുകണ്ട,് അവനെ ക്ഷണിച്ച ആ ഫരിസേയന്‍ ആത്മഗതം ചെയ്തു: ഇവന്‍ പ്രവാചകനാണെങ്കില്‍ തന്നെ 

സ്പര്‍ശിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആരെന്നും ഏതു തരക്കാരി എന്നും അറിയുമായിരുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, ഇവള്‍ ഒരു പാപിനിയാണല്ലോ. ഈശോ അവനോടു പറഞ്ഞു: ശിമയോനേ, എനിക്കു നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഗുരോ, അരുള്‍ചെയ്താലും എന്ന് അവന്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു ഉത്തമര്‍ണന് രണ്ടു കടക്കാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഒരുവന്‍ അഞ്ഞൂറു ദനാറ കടപ്പെട്ടിരുന്നു;  മറ്റവന്‍ അമ്പതും. വീട്ടാന്‍ വകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇരുവര്‍ക്കും അവന്‍ ഇളച്ചുകൊടുത്തു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ അവരില്‍ ആര് അവനെ കൂടുതല്‍ സ്നേഹിക്കും? 

ശിമയോന്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു: ആര്‍ക്ക് അവന്‍ കൂടുതല്‍ ഇളവു ചെയതോ അവന്‍ എന്നു ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നു. അവന്‍ പറഞ്ഞു: നീ ശരിയായിത്തന്നെ  വിധിച്ചു. അനന്തരം ഈശോ ആ സ്ത്രീയുടെ നേരേ തിരിഞ്ഞ് ശിമയോനോടു പറഞ്ഞു: നീ ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നല്ലോ. ഞാന്‍ നിന്‍റെ വീട്ടില്‍ വന്നു; കാലു കഴുകാന്‍ നീ എനിക്കു വെള്ളം തന്നില്ല.  എന്നാല്‍  ഇവള്‍ കണ്ണീരുകൊണ്ട് എന്‍റെ കാല്‍ നനയ്ക്കുകയും തലമുടികൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നീ എനിക്കു ചുംബനം തന്നില്ല; എന്നാല്‍, ഞാനിവിടെ പ്രവേശിച്ചതുമുതല്‍ എന്‍റെ പാദങ്ങള്‍ ചുംബിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് ഇവള്‍ വിരമിച്ചിട്ടില്ല. നീ എന്‍റെ  തലയില്‍ തൈലം പൂശിയില്ല, ഇവളോ എന്‍റെ പാദങ്ങളില്‍ സുഗന്ധതൈലം പൂശിയിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍, ഞാന്‍ നിന്നോടു പറയുന്നു, ഇവളുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, ഇവള്‍ അധികം സ്നേഹിച്ചു. ആരോട് അല്പം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നുവോ അയാള്‍ അല്പം സ്നേഹിക്കുന്നു. അവന്‍ അവളോടു പറഞ്ഞു: നിന്‍റെ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവനോടുകൂടെ പന്തിയില്‍ 

ഇരുന്നവര്‍ പരസ്പരം പറയാന്‍ തുടങ്ങി: പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കുകപോലും ചെയ്യുന്ന ഇവന്‍ ആരാണ്? 

അവന്‍ അവളോടു പറഞ്ഞു: നിന്‍റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സമാധാനത്തില്‍ പോകുക.


Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church