Mar Alexander Choolaparamabil

Mar Alexander Choolaparamabil
Bishop of Kottayam (1923 - 1951)

Back to Top

Syro Malabar Live